อานนท์ ครุฑวิไล
ป.5
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.วัดดาว
ประวัติและผลงาน


เรียนรู้นิสัยจากงานบ้าน

"...การล้างจาน ฝึกนิสัยทำให้ผมขยัน มีวินัยกับตัวเองและกตัญญู

ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่ และปู่ครับ ทำให้พ่อแม่มีความสุข และชมเชย

ทำให้ผมอยากล้างจานทุกวัน"

ด.ช.อานนท์ ครุฑวิไล (เวป) ชั้น ป.5

โรงเรียนวัดดอนตาจีน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรีเวทีขับเคลื่อนกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับหมู่บ้านและตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 :หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนับโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย