อารีรัตน์ แสงกระจ่าง
ป.4 โรงเรียนวัดดาว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.วัดดาว
ประวัติและผลงาน

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชนอปท.ภาคกลางจ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561


บันทึกจากเวที

ความใฝ่ฝัน : หมอ

ความมุ่งหมาย : อยากให้คนในชุมชนมีความสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน และช่วยกันรักษาความสะอาด


เวทีถอดบทเรียน เยาวชน อบต.วัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล

(ถอดบทเรียนจากค่าย โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)


1.อะไรที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนและได้รู้จากค่าย 3 วัน

"ได้รู้จักผู้อื่นมากขึ้น รู้จักตนเองมากขึ้น รู้จักยาเสพติดว่ามีลักษณะอย่างไร มีความรู้เกี่ยวกับสังคมมากขึ้น จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมและการวางแผน"

2.ทำอะไรได้ดีขึ้น

"มีความรู้เกี่ยวกับสังคมมากขึ้น"

3.พฤติกรรมและนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

"กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำมากขึ้น"