สิริวิมล ไชยภา
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์การทอผ้าไหมลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ