จิรวดี บุณยรัตพันธ์ุ
นิสิต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ