ฉลองรัช เสือไพฑูรย์
นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ