ชนิตกานต์ สายสุทธิ์
นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ