นารีลักษณ์ นิ่มอนงค์
นิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ