พินรี พงศ์ตานี
นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ