รุ่งธิดา แสงสว่างวัฒนา
นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ