สุพพัต เตียวประเสริฐ
นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ