หทัยภัทร ฟ้าแลบ
นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ