เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์
อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ