พิชชานันท์ จินดาวัฒน์โชค
นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ