ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร
อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ