ศิโรรัตน์ ประสิทธิ์สมสกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาลัยการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (UNC ปี 5)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ