ประภัสสร เทหะสุวรรณรัตน์
นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ