ภัทรสินี ศรีนิทัศน์
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกโฆษณา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ