เอกวิทย์ สมันเลาะ
นักศึกษา คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน