ศุภลักษณ ยมรัตน์
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ