ณัฏฐณิชา ธนาสิริชัยกุล
นิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ