ชนากานต์ พึงประเสริฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ (UNC ปี 5)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ