กฤษณพงศ์ ชอนหนองบอน
นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ