วิรายุทธ เสียงเพราะ
นิสิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ