ภาณุวงศ์ ณ เชียงใหม่
นิสิต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ