กวินนาถ ศรีสำราญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา ชั้นปีที่ 2 (UNC ปี5)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ