ศุภานัน นรารัตน์วงศ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ สาขาจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ (UNC ปี 5)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ