แพรพลอย จันทรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา (UNC ปี 5)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ