ชาลิสา พลเสน
นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ