มิญชญา ชโยสัมฤทธิ์
Art Director/Print-maker และผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน The Archivist & STH. TO PRINT