สุกฤตา ทับทิมเขียว
นักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ