บรรหาร จันทริมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขานฤมิตศิลป์ (UNC ปี 5)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ