ดิศกุล ติยะจามร
นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ