ศรัญญา พันหลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกลูกค้าสัมพันธ์ (UNC ปี 5)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ