นิรดา ทุมรัตน์
นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ