นภาพร วิกาหะ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 3 (UNC5)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ