สิรภพ ทองแดง
นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ