ปณิตา สถีระศรินทร์
นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ