กิรติ ไชยวรศิลป์
นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ