ดนิตา ลอตระกูล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร (UNC ปี 5)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ