กชพร อินทรประเสริฐ
นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ