พีระ จันทะรัตน์
นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ