แพร สันต์เสริมสุข
นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ