ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน (ช่วงต้นน้ำ) และวางแผนการขับเคลื่อน โครงการ Active Citizen บนฐานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล