เราทำอย่างไร?
เราสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการ
เสริมพลัง
เรา “เสริมพลัง” ผู้ใหญ่รอบๆ ตัวเด็ก ให้มีทักษะ
พร้อมในการทำหน้าที่เป็น“ครูฝึก” (Coach) เพื่อ
สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือทำได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
มูลนิธิสยามกัมมาจล สนับสนุนให้ผู้ใหญ่ใกล้ตัวเด็ก ช่วยกันเปิดพื้นที่การเรียนรู้
ผ่านการทำโครงการชุมชน ให้คุณค่ากับการที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
มากกว่าจากตำรา ให้เด็กได้ทดลอง สร้างสรรค์ ลงมือทำลองผิดลองถูก โดยผู้ใหญ่
คอยสนับสนุน กล้าปล่อยให้เด็กล้มและลุกด้วยตัวเอง สอนโดยไม่สั่ง แนะโดยไม่นำ
เปิดใจกว้าง เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก
คุณลักษณะการเป็น
“ครูฝึก”(Coach) ที่ดี
1
รู้จัก สังเกต และเข้าใจเยาวชน นำความชอบมาต่อยอดสร้างฝัน
ให้เป็นจริง รู้สถานการณ์ปัญหาที่กำลังเผชิญ และสามารถสนับสนุน
ได้ทันท่วงทีให้เยาวชนก้าวสู่อนาคตที่คาดหวังไว้อย่างราบรื่น
4
มีทักษะการ “ตั้งคำถาม” กระตุ้นความคิด สร้างความท้าทาย เพื่อยก
ระดับความสามารถเยาวชน เปิดอิสรภาพทางความคิดโดยไม่ครอบงำ
แต่สร้างการเรียนรู้หรือกระตุ้นความคิดจากการตั้งคำถาม
2
เปิดโอกาส ให้เยาวชนเรียนรู้โจทย์จากชีวิตจริง ประสบการณ์จริง
ในชุมชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงตัวเองกับพื้นที่ ได้มากกว่าความรู้
สำเร็จรูป
5
ยอมรับความต่าง ให้คุณค่ากับความคิดที่หลากหลาย และคุณค่าของ
การสร้างสรรค์ไปด้วยกัน
3
มีทักษะสร้างแรงบันดาลใจ เติมพลังใจ ให้สร้างความเปลี่ยนแปลง
กับสังคมด้วยพลังพลเมืองในตัวเยาวชน
Scope of Work
ขอบเขตการทำงานของเรา
1
เราค้นหา
โครงการที่มีแนวคิดในการพัฒนา
ศักยภาพในตัวเด็กผ่านการเรียนรู้
จากการลงมือทำ
2
เราพัฒนาต่อยอด
โครงการดำเนินได้ดีให้ขยายผล
และให้ทำงานอย่างยั่งยืน
3
เราสนับสนุน
ทุนทางความคิดและงบประมาณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงการต่างๆ
4
เราเชื่อมโยง
การทำงานของโครงการในรปแบบ
เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน
พัฒนาเยาวชนร่วมกันให้ก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว
5
เราถอดบทเรียน
ผลสำเร็จและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาเยาวชน
ของภาคีและโครงการมาเป็นบทเรียน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อยอด
ยกระดับการทำงาน
6
เราสื่อสาร
ให้สังคมรับรู้ถึงความสำคัญในพลัง
ของเยาวชนและองค์ความรู้ใหม่ผ่านสื่อต่างๆ
เพื่อสร้างการรับรู้-การเรียนรู้
ของสังคมในวงกว้าง
7
เราขยายผล
เชิงนโยบาย โดยนำความรู้ความสำเร็จ
ในระดับโครงการ สู่การขยายผลเชิงนโยบาย
ด้วยการทำงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์
ความคาดหวังของเรา
เราหวังว่า หน่วยงาน องค์กรภาคี ที่ร่วมทำงานกับเรา ได้ร่วมเรียน
รู้พัฒนาการทำงานขององค์กร ให้มีระบบการพัฒนาเยาวชนที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง สามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทเป็น Change Agent การพัฒนา
เยาวชนได้อย่างยั่งยืน
• มีบุคคลากรที่มีคุณภาพ และมีระบบการพัฒนา บุคคลากรที่ดี
• มีองค์ความรู้ และวิธีการในการพัฒนาเยาวชนที่สั่งสม และพัฒนาจากการดำเนินงาน
• มีระบบฐานข้อมูล มีวิธีการติดตามผลสำเร็จที่น่าเชื่อถือสามารถสอบทานได้
• มีการจัดเก็บความรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานอย่างมีระบบ
• มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินขององค์กรที่ดี โปร่งใส
• มีการทำงานกับภาคีเครือข่ายหลากหลายระดับ เพื่อหนุนเสริม และพัฒนายกระดับการทำงานร่วมกัน