โครงการของเรา
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพและมีจิตอาสา
ผ่านการสนับสนุนโครงการขององค์กรภาคีในภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาเยาวชน ดังนี้
1.
สถาบันการศึกษา
2.
ชุมชนท้องถิ่น
(อปท.)
3.
หน่วยงานรัฐ/
องค์กรภาครัฐ
4.
องค์กรพัฒนา/
เอกชน (NGO)
5.
แกนนำเยาวชน
สถาบันการศึกษา
สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จาก “โจทย์จริง” ของชุมชน สังคม เพื่อให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
มีสำนึกความเป็นพลเมือง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย : พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขยายเครือข่ายโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ
โครงการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป้าหมาย : สร้างกลไกพัฒนาพลเมืองอาสา (Active Citizen) ในระดับ
มหาวิทยาลัย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for
Change : UNC) ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อสังคมไทยน่าอยู่
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University
Networkfor Change : UNC) ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมไทยน่าอยู่
ชุมชนท้องถิ่น (อปท.)
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น “เจ้าภาพ” ในการพัฒนา คุณภาพกำลังคนรุ่นใหม่ของท้องถิ่น
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค :
ระยะที่ 1 : โรงเรียนครอบครัว
ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน
เป้าหมาย : สร้างกลไกพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ระดับตำบล
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค:
ระยะที่ 1 : โรงเรียนครอบครัว
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค:
ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน
หน่วยงาน /องค์กรภาครัฐ
สนับสนุนการ “ต่อยอด” งานพัฒนาเยาวชนของหน่วยงานภาครัฐให้เกิด
ผลสำเร็จ สามารถนำไป “ขยายผล” สู่การใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โครงการต่อยอดการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย : เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับ
เยาวชน สร้างฐานข้อมูลและเครือข่าย เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชน อย่างมั่นคงและยั่งยืน
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โครงการต่อยอด
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
สนับสนุนให้องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในพื้นที่ระดับจังหวัดและองค์กร ขับ
เคลื่อนงาน “เชิงประเด็น” ดำเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีสำนึกความเป็น
พลเมือง (Active Citizen)
โครงการ “พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา”
เป้าหมาย : สร้างกลไกพัฒนาเมืองอาสา(Active Citizen)ในระดับจังหวัด
โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน”
เป้าหมาย : สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพของเครือข่ายเยาว
ชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นจังหวัดน่านบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการ “จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน”
เป้าหมาย: พัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม(Active Citizen)
ผ่านการทำโครงการในลักษณะ Community Project
โครงการ “พลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก”
เป้าหมาย : การเสริมสร้างพลังพลเมืองของเด็กและเยาวชนโดยการเรียนรู้
ท้องถิ่นและภูมิสังคมผ่านกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อยกระดับความรู้
ในการจัดการท้องถิ่น
โครงการ “ต้นกล้าในป่าใหญ่: การเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
เป้าหมาย : สร้างและขยายเครือข่ายเยาวชน ซึ่งมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ถึงแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โครงการ “เสริมสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบภัย
สึนามิ”
เป้าหมาย : สร้าง“กลุ่มคน”ที่ทำงานร่วมกัน ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกัน
รับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในชุมชน
โครงการ “พลเมืองเยาวชน (กลุ่มมหาวิทยาลัย)”
เป้าหมาย : พัฒนาเยาวชนในสถานศึกษาให้มี“จิตสำนึกความเป็นพลเมือง”
โดยใช้โครงการเป็นเครื่องมือ
โครงการ “พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา”
โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
เยาวชนจังหวัดน่าน”
โครงการ “จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาเยาวชน”
โครงการ “พลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียน
รู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก”
โครงการ “พัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ”
โครงการ “ต้นกล้าในป่าใหญ่: การเสริมสร้างศักยภาพ
เยาวชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
โครงการ “เสริมสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเอง
ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ”
แกนนำเยาวชน
สนับสนุนแกนนำเยาวชนสร้าง “เครือข่าย” เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่
โครงการเครือข่ายเกษตรกรกล้าใหม่
โครงการอบรมสารคดีสั้น เล่าเรื่องเมืองเรา
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายจิตอาสาในสถานศึกษา
ปี 2557 (ค่ายปลาดาว)
เป้าหมาย : การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็น “Elite” คือ ผู้นำทาง
สังคมรุ่นใหม่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ “A List” คือ ชน
ชั้นนำที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเป็นที่รู้จักของสังคมอีกด้วย
เพื่อก้าวสู่การเป็น Trend setter คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
และสามารถสร้าง Life setting คือกำหนดชีวิตตัวเองได้ ให้เป็นคนดีที่มี
คุณค่าต่อสังคม
โครงการ “พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา”
โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
เยาวชนจังหวัดน่าน”
โครงการ “จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาเยาวชน”
โครงการ “พลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียน
รู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก”