กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ณ บ้านเลขที่ 147 หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

เวลา 09.30 น.

วัตถุประสงค์

-เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในกลุ่ม

-เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ในการให้ชัดเจน

ผู้เข้าร่วมประชุม

-กลุ่มกอนกวยท่รวยอิก จำนวน 6 คน

-พี่เลี้ยงของโครงการ จำนวน 1 คน

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่ได้รับ

-สมาชิกเข้าใจถึงรายละเอียดเนื้อหาที่จะศึกษา ว่าจะศึกษาอะไรบ้าง ได้แก่

-แบ่งหน้าที่กันได้อย่างลงตัง คือ

นางสาวพิมพ์วิไล โสภี รับตำแหน่งการเงิน

นางสาวเกศมณี โพธสาร รับตำแหน่งจดบันทึก

นางสาวอรอุมา มังคละ รับตำแหน่งถ่ายภาพ

นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์กระสังข์ รับตำแหน่งประสานงาน

นางสาวอารีรัตน์ โพธิสาร รับตำแหน่งสรุปข้อมูล

เด็กหญิงศิริพร โพธิสาร รับตำแหน่งปฏิคม

ปัญหา/อุปสรรค์

-มียานพาหนะในการรับส่งไม่เพียงพอ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ