กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
นำเสนอกิจกรรมโครงการต่อชุมชน สรุปโครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปโครงการระยะเวลา  6  เดือน  ต่อชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน

โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

ศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่นศรีสะเกษ  (สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)

มูลนิธิสยามกัมมาจล  ธนาคารทยพานิชย์์  จำกัด  (มหาชน)

ตลอดจนชุมชนบ้านแต้พัฒนาที่ช่วยจัดกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอบพระคุณท่านปรากิจ  แก้วลา  ปลัดอาวุโสรักษาการแทนนายอำเภอขุนหาญ  ประธานในพิธี

หลวงพ่อพระอธิการสุพัฒน์  ฐิตปุญโญ  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์์กระสังข์


ท่านทองแดง  เกษหงษ์  ปลัดอำเภอขุนหาญ

ท่านสุบิน  งอนสวัน  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กระสังข์

ท่านพิศาล  โพธิสาร  กำนันตำบลโพธิ์กระสังข์

ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจในครั้งนี้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ