กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีพูนพลังครูครั้งที่ 1 : ครูสอนลักษณะนิสัยที่ดี
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

มูลนิธิสยามกัมมาจล และองค์กรภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาและพัฒนาครู จำนวน 22 ภาคี จึงรวมกันเป็น “ภาคีพูนพลังครู”เพื่อร่วมกันจัด “เวทีพูนพลังครู” ขึ้น เพื่อให้เป็น “พื้นที่การเรียนรู้” (Learning Space) ซึ่งเป็นพื้นที่กลางในการร่วมจัดการความรู้เพื่อนำความรู้และทักษะ (ในการจัดการเรียนรู้) ของครูในเครือข่ายต่างๆ มาร่วมแบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน โดยรูปแบบของการจัดเวทีในแต่ละครั้ง ภาคีจะร่วมกันคัดเลือก และถอดบทเรียน “ครูดีมีผลงาน” ในเครือข่ายให้เป็น “ครูต้นเรื่อง” จำนวนหนึ่งมาเพื่อ “จุดประกาย” และเปิด “เวทีความคิด” ให้ครูผู้มีหัวใจเดียวกันอีกประมาณ 90 คน ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้-เพิ่มพูนพลังซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปพัฒนาการทำงานของคุณครูแต่ละท่านให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อศิษย์และต่อประเทศโดยรวมยิ่งๆ ขึ้น

โดย “เวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1: ครูผู้สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก” จะมีขึ้นในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครเป้าหมายเวทีพูนพลังครู

1.เสริมสร้างพลัง (Empowerment) ให้ “ครู” เห็นคุณค่าของ “ความเป็นครู” ในการ ”สอนคนให้เป็นคนดี” และเป็น “พลเมืองที่มีคุณภาพ” และมีพลังใจในการทำงานต่อไป


2.กระตุ้นให้เกิด “เครือข่ายการเรียนรู้” ร่วมกันของภาคี และเครือข่ายครู เกิดเป็น “ชุมชนครูมืออาชีพ” (Professional Learning Community)ที่มุ่งพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับทักษะ ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ และมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี และสนับสนุนให้เกิดการขยายไปสู่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น


3.สื่อสารสร้างการเรียนรู้ ให้ครู และสังคม (สื่อมวลชน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป) ได้เข้าใจ “บทบาทใหม่” ของครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ “ครู” เกิดแรงบันดาลในการนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ “สังคม” ร่วมผลักดันและร่วมสนับสนุนให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

นิทรรศการออนไลน์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ