กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
.รวบรวมสมาชิกเยาวชนบ้านหนองกอง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
-ได้มาปรึกษาหารือกันในการทำกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไป

-ปฏิบัติการทำน้ำสมุนไพร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-เกิดความเข้าใจกันในหมู่คณะทำให้เกิดความพร้อมเพรียงในการทำกิจกรรม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

รายชื่อเยาวชนบ้านหนองกอง

ลำดับ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น หมายเหตุ
1 ขวัญศิริ พันธ์งาม
2 เดชาวัต พรมวงค์
3 วรนุช ศรีชารัตน์
4 เกวลิน วันศร
5 อรรถพล ไชยโคตร
6 ขนิษฐา กุลาเทศ
7 ลักขณาภรณ์ ศรีละพันธ์
8 ลัดดาวัลย์ ศรีละพันธ์
9 สุริยวัฒน์ ไชยโคตร
10 ประไพ กันยา
11 ดวงฤทัย เกษศิริ
12 สุขวิชญ์ จันทร
13 ชลธิต ยอดไม้
14 ธนดล ยอดไม้
15 กิตติชัย ใจดี
16 นนท์ธชัย ใยทอน
17 สนั่น ใยทอน
18 สุภัทธา สาบุตร
19 สรัญญา สาบุตร
20 ภูวนันท์ กันยา
21 ภูมิพัฒน์ กันยา
22 อโณทัย คนขยัน
23 ทัศนีย์ ทองมาลัย
24 ศาตนันท์ ศรศรี
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ