กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมประชุมทีม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

-เพื่อวางแผนการทำงาน 

กลุ่มเป้าหมาย

-แกนนำเยาวชน 10 คน 

วิธีการ

 -พูดคุยถึงกิจกรรมที่จะทำ

ระยะเวลา

       12 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 – 18.00 น.

ผู้รับผิดชอบ

-แกนนำเยาวชน 10 คน

-พี่เลี้ยง 1 คน

รวม 11 คน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

โดยแบ่งหน้าที่กันดังนี้

1.นางสาวพิมพ์จันทร์ ชอบชื่น ทำหน้าที่จัดทำเอกสารและจัดทำสื่อ

2.นางสาวนิภาดา บุญท่วม ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอ

3.เด็กหญิงอุบลวรรณ ศิลาชัย ทำหน้าที่จดบันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูล

4.นางสาวสิริวิมล ไชยภา ทำหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์

5.นางสาวสุวนันท์ นาคนวล ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล

6.เด็กหญิงพลอยแก้ว แสงบุตร ทำหน้าที่บันทึกภาพการทำงาน

7.นางสาวจิฑาภรณ์ นาคนวล ทำหน้าที่ดูแลด้านบัญชี

และที่ประชุมมีแผนการที่จะดำเนินงานในเดือนมีนาคม-เมษายน ดังนี้

1.กิจกรรมประชุมทีมในวันที่12 มีนาคม 2559 เวลา15:00-17:00นาฬิกา

2.ประชุมชี้แจงต่อสภาผู้นำชุมชน เยาวชน และผู้รู้ ในวันที่12 มีนาคม 2559 เวลา 19:00-21:00นาฬิกา

3.สรุปข้อมูลในการประชุมและวางแผนปฏิบัติการ ในวันที่2-3 เมษายน 2559 เวลา09:00-16:00นาฬิกา และวันที่9-10 เมษายน

4.ปฏิบัติการทำงาน ในวันที่16-17 เมษายน 23-24 เมษายน และ 30 เมษายน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ